۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم تعزیرات حکومتی برای تنظیم بازار هزینه می‌شود


تهران – ایرنا – ۲۵۰ میلیارد تومان از جرایم تعزیرات حکومتی در سال آینده به وزارتخانه‌های دادگستری، صمت و کشاورزی اختصاص می یابد تا برای بازرسی، تنظیم و نظارت بر بازار هزینه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048362/%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87