آرمان حاج قاسم در "قطع ید کامل آمریکا از منطقه" به زودی محقق خواهد شد


تهران – ایرنا – رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک آرمان حاج قاسم یعنی آزادی قدش شریف و قطع ید کامل آمریکا از منطقه به زودی محقق خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987457/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82