آقا تهرانی: خواص در جهاد تبیین و شناخت ترفندها باید بصیرت داشته باشند
تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نقش تاریخی خواص در پیروزی یا شکست هر امتی را مهم دانست و گفت: وظیفه خواص، جهاد تبیین، شناخت ترفندها و حرکات دوست و دشمن با استفاده از بصیرت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384126/%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87