آلمان با خوی نژادپرستانه بازیگر جدید پلیس بد در قبال ایران است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نقش آلمان در قبال ایران برای صدور قطعنامه حقوق بشر شورای امنیت را پلیس بد توصیف کرد و گفت: هدف اروپا و آمریکا خالی کردن دست جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی آینده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954002/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA