آموزشیاران و راهنمایان نهضت سوادآموزی مشمول امتیازات قانون نظام رتبه بندی معلمان شدند


تهران-ایرنا-دیوان محاسبات کشور آموزشیاران و راهنمایان تعلیماتی سازمان نهضت سوادآموزی را مشمول امتیازات قانون نظام رتبه بندی معلمان اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454123/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85