اجرای طرح «پزشک خانواده» مجددا در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت


تهران – ایرنا – وزارت بهداشت متولی راهبری بخش درمان کشور با استفاده از سیستم ارجاع و اجرای طرح پزشک خانواده با هدف اولویت دهی به پیشگیری بر درمان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283361/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1