اجرای کنوانسیون پاریس در دولت گذشته به کاهش تولید برق منجر شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای کنوانسیون پاریس در دولت سابق زمینه کاهش تولید برق را در کشور فراهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955382/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF