احکام مصوب کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم، تورم زا است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در این حوزه در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب افزایش تورم و پایه پولی در کشور خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230493/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA