اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازان پس از دوران خدمت


تهران- ایرنا-۲ هزار میلیارد تومان جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری کرده‌اند با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049647/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA