ادامه اصلاح قانون انتخابات در آخرین هفته کاری مجلس


تهران- ایرنا- ادامه بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054320/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3