ادامه رسیدگی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198135/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1