ارتقای جایگاه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه


تهران – ایرنا – معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مقایسه لایحه برنامه هفتم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که با نگاهی بهتر نسبت به حوزه زنان و خانواده تدوین شده، کما اینکه یک فصل و با احتساب جدول ۱۲ حکم در این خصوص در لایحه لحاظ شده است که حرکتی رو به جلو را نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161780/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87