ارتقای سلامت و رفاه، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی نکات کلیدی بودجه ۱۴۰۲ است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گفت: رشد بودجه بخش های سلامت، رفاه اجتماعی، اشتغالزایی و محرومیت زدایی در بودجه سال آینده نشان می دهد که این بخشها محور اصلی سیاست های دولت در سال ۱۴۰۲ هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002225/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C