ارجاع گزارش نشست کمیسیون شوراها با وزیر کشور به هیأت رئیسه مجلس


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره نشست امروز تعدادی از نمایندگان با وزیر کشور گفت: در این جلسه وحیدی به سؤالات نمایندگان پاسخ داد و نهایتاً مقرر شد نتیجه نشست برای تصمیم‌گیری به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193307/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3