اعضای ناظر مجلس در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشورانتخاب شدند


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر خود در شورای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را انتخاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035202/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8