اعضای کمیته تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی مشخص شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی از انتخاب اعضای کمیته تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی در این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967409/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF