افزایش شفافیت اقتصادی نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزایش شفافیت اقتصادی را سبب تسهیل نظارت بر فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: کم توجهی به پیشگیری از فعالیت‌های فسادزا، هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982415/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C