امنیت منطقه در گرو تعامل تهران – ریاض است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امنیت منطقه را در گرو تعامل تهران- ریاض دانست و گفت: ایران و عربستان در سایه تعامل و منافع مشترک می توانند به بسیاری از اهداف راهبردی مورد نظر خود در سطح منطقه و بین الملل دست یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053787/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA