انتخابات تناسبی به دلیل نهادینه نشدن احزاب در کشور قابل اجرا نیست


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات تناسبی به دلیل نهادینه نشدن احزاب در ایران قابل اجرا و پیاده‌سازی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158308/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7