انتخاب نمایندگان ناظر در شورای فرهنگی عمومی و مراکز آموزشی غیردولتی استانها


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ناظر مجلس را در شورای فرهنگ عمومی و مدارس غیر دولتی استان ها انتخاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009022/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C