انتصاب به جای انتخاب؛ مجالس دوران پهلوی چگونه شکل می گرفت


تهران – ایرنا – «امروز در این مملکت امر، امر ماست. مجلس، عدلیه و دولت تعارف است می توانیم فردا امر کنیم تا ریز و درشت  شما را ببرند زراعت، تا قدر عافیت بدانید» این  سکانس از فیلم کمال الملک، تصویری گویا از نگاهی است که حکومت پهلوی به نهادهای مدنی و دستگاههای حاکمیتی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021532/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA