اندیشکده حکمرانی اردبیل برنامه جامع نظام مسائل استان را تدوین می‌کند


اردبیل – ایرنا – مدیر اندیشکده حکمرانی استان اردبیل گفت: برنامه جامع نظام مسائل استانی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای علمی و خبرگان اجرایی این استان تدوین می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166670/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86