اندیشکده حکمرانی مجلس بدون نگاه حزبی بدنبال شناسایی مشکلات استان‌ها است


ساری – ایرنا – عضو شورای راهبردی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت : اندیشکده حکمرانی مجلس بدون جناح بندی حزبی و با بهره گیری از ظرفیت تمامی نخبگان بدنبال شناسایی مشکلات هر استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975541/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7