ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد رفع شد


تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد را رفع کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312325/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF