ایراد شورای نگهبان به لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه ایران و عراق رفع شد


تهران- ایرنا- لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه میان ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه در مجلس اصلاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099129/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88