بار مالی ۲۰هزار میلیاردی مجلس برای دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه این کمیسیون، از بار مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229178/%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%DB%B9%DB%B9%DB%B6-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87