بازتاب پیشرفت های محلی و ملی در آموزش و پرورش، نیازمند تفویض اختیار به ارکان مدارس است


اصفهان-ایرنا- نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسلامی گفت: برنامه ریزی برای بازتاب پیشرفت های محلی و ملی در فضای آموزش و پرورش نیازمند تامین مقدمات و تفویض اختیارات اداری و مالی به ارکان مدارس شهر و روستاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244289/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6