بانک مرکزی موظف به انتشار مصوبات شورای فقهی برای عموم شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر تارنمای بانک مرکزی قرار داده و برای عموم منتشر نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930341/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF