بخشنامه وزارت کشور برای حفظ سلامت انتخابات بود/نباید نگاه صفر و صدی داشت


تهران- ایرنا- نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگاه صفر و صدی به بخشنامه اخیر انتخاباتی وزارت کشور داشت، گفت: این بخشنامه در راستای حفظ سلامت انتخابات، عدم شرایط تبعیض و وجود عدالت در انتخابات بوده است اما شاید زمان صدور آن کمی زودهنگام بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151194/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1