بذرپاش اراده، انگیزه و برنامه منسجم جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را دارد


کرمانشاه- ایرنا- نماینده مردم شهرستان سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت: بذرپاش از اراده، انگیزه و برنامه منسجم جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962403/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86