بذرپاش با رای قاطع نمایندگان به وزارت راه و شهرسازی راه می یابد


یزد – ایرنا – نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بذرپاش فردی توانمند و با انگیزه برای مدیریت وزارت راه و شهرسازی است گفت: بذرپاش با رای قاطع نمایندگان به وزارت راه و شهرسازی راه می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963032/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF