بذرپاش: دومین گزارش دوماهه اجرای بودجه کل کشور به مجلس ارسال می‌شود

رییس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: گزارش‌های نظارتی دوماهه، پیشگیری از انحراف در اجرای بودجه را در پی دارد و مدیریت منابع و مصارف را برای دولت و مجلس آسان می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84872555/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84

مهرداد بذرپاش در گزارش به مردم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: دومین گزارش دوماهه از اجرای بودجه کل کشور امروز به مجلس ارسال خواهد شد.