«بذرپاش» مدیر اجرایی شایسته با سوابق موفق مدیریتی است


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش وزیر پیشنهادی راه را مدیر اجرایی شایسته با سوابق مدیریتی موفق ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960941/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA