«برداشتن سقف افزایش حقوق» تکذیب شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم گفت: مصوبه مجلس تاکید بر رعایت قانون و قوانین دائمی درخصوص حقوق و دستمرد بوده و مصوب نیز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297514/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF