بررسی ادغام دانشگاه‌ فرهنگیان و پیام نور در کمیسیون برنامه و بودجه


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل کمبود امکانات دانشگاه فرهنگیان، پیشنهاد ادغام آن با دانشگاه پیام نور از سوی اعضای کمیسیون بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967433/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88