بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سرمایه


تهران- ایرنا- ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137337/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87