بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به اتمام رسید


تهران- ایرنا- بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در بخش درآمدی و هزینه ای به پایان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050429/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF