بررسی دو فوریت لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان/گزارش مجلس از فوت مهسا امینی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد  لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است: 

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰ (قانون شهرداریها)

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد: طرح اصلاح موادی از قـانون تأسـیس و اداره مـدارس و

مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیـق و تفحـص از عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص نحوه توزیع اعتبارات

گزارش رئیس محترمدیوان محاسبات کشوردرموردتفریغ بودجـه سـال۱۴۰۰ کـل کشور

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح تبصرههای(۱و۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور)

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشگری


منبع: https://www.irna.ir/news/84906275/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی

گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد  طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بررسی طرح یک فوریتی حمایت مـالی از افشـاگران فسـاد

 مدیریت خطرپذیری و تابآوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (پژوهشگاه) تهران، به عنوان مرکز گروه ۲ تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلای

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحـص از بازرسـی کل استان خراسان رضوی 

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴ (قانون اساسی در مورد: طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

گزارش کمیسیون امورداخلی کشـور و شـوراها در مـورد واقعـه فـوت خـانم مهسـا امینی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰ (قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱)

گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بـر تصویب تقاضـای تحقیـق و تفحـص از عملکـرد سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

گزارش کمیسیون انرژی در مورد بررسـی سـهم پالایشـگاه هـای مقیـاس کوچک در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مـالی

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحـص از عملکـرد سـازمان اوقاف و امورخیریه کشور

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی ازتوسعه صنعت برق (اعاده شده ازشورای نگهبان۱)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد عملکرد بند(الف) تبصـره۱۸ ( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشـور)