بررسی زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره وری در کمیسیون اصل نود


تهران – ایرنا – کمیسیون اصل نود مجلس بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره وری و بررسی نحوه ارتقاء سرویس دهی در سامانه تصدیق الکترونیک را با حضور دستگاه‌های مربوطه در دستور کار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223229/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF