بررسی «طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده» در دستور کار مجلس قرار گرفت


تهران- ایرنا- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در دستور کار مجلس قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956430/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1