بررسی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در جلسه کمیسیون اجتماعی با رییس سازمان اداری


تهران- ایرنا-نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از برگزاری نشست مشترک بین اعضای این کمیسیون و رییس سازمان اداری و استخدامی کشوری به منظور ایجاد اتفاق نظر و وحدت رویه بین دولت و مجلس برای بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968019/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7