بررسی کلیات طرح دیپلماسی اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی طرح  دیپلماسی اقتصادی با حضور دستگاه‌های مربوط در این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197863/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C