برنامه ششم تمدید شود/ سرعت و فوریت در ارائه برنامه هفتم ضرورتی ندارد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون  اقتصادی مجلس گفت: موافق تمدید برنامه ششم هستم  چون مصوبات برنامه ششم به معنای واقعی کلمه عملیاتی نشده است بنابراین سرعت و فوریت در ارائه و تصویب برنامه هفتم ضرورتی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993373/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C