برگزاری نشست بررسی نظامنامه "شورایعالی راهبری گزارشگری دیوان محاسبات”


تهران-ایرنا-نشست بررسی نظامنامه “شورایعالی راهبری گزارشگری دیوان محاسبات”با حضور سیداحمدرضا دستغیب، معاونان، حسابرسان و مدیران کل این نهاد نظارتی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205485/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86