بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی/ ۸۸هزار میلیارد بدهی سازمان تامین اجتماعی تسویه شد


تهران- ایرنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بزرگترین تسویه بدهی تاریخ  نظام بانکی در این دولت انجام گرفت، یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تامین اجتماعی بود حسب دستور ریاست جمهوری، ۸۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان تسویه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994209/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DB%B8%DB%B8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86