بستن حفره‌های فرار مالیاتی به نفع محرومان دستاورد مهم مجلس یازدهم است


سمنان- ایرنا- رییس مجمع نمایندگان استان سمنان گفت: بستن حفره‌های فرار مالیاتی به نفع محرومان و گسترش عدالت اجتماعی با تصویب قوانین کارآمد، دستاورد بهارستانی ها در دوره یازدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957435/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85