بسیاری از نمایندگان از توضیحات وزیر کشور درباره بخشنامه انتخابات قانع شدند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در مورد حواشی بیانیه وزارت کشور، سوء تفاهم پیش آمده را طبیعی دانست و گفت: وزیر کشور توضیحاتی ارائه کرد و بسیاری از نمایندگان قانع شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152082/%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA