بهبود وضعیت معیشت مردم از اولویت‌های بودجه ۱۴۰۲ است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه به بهبود وضعیت معیشت مردم با رویکرد تقویت قدرت خرید  خانوارها از اولویت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002257/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA