بیانیه تقدیر نمایندگان از رئیس جمهور و وزیر نفت


تهران – ایرنا – در جریان جلسه علنی امروز مجلس تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهور و وزیر نفت بابت برخی اقدامات مؤثر این وزارت خانه در دو سال اخیر تقدیر و تشکر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153054/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA