بیانیه ۱۹۴ نماینده در واکنش به دخالت‌های مکرر فرانسه در امور داخلی ایران


تهران-ایرنا- بیانیه ۱۹۴ نماینده در پاسخ به دخالت های مکرر فرانسه در امور داخلی ایران را در صحن علنی مجلس قرائت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969978/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B9%DB%B4-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1